Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
Dalkarlsbergs blåbandsförening

Denna blåbandsförening bildades den 30 mars 1891. Till föreningens förste ordförande valdes G. Engvall och till sekreterare Karl Bergvall. Redan från start fick man 87 medlemmar. Vid inregistreringen i Sveriges Blåbandsförbund den 10 april 1891 fick man nummer 363. Verksamheten var livlig under 1890-talet och ofta samverkande man med Dalkarlsbergs missionsförsamling. Mötena hölls också ofta i missionshuset Fridhem i Dalkarlsberg. Medlemsantalet var i början också stort.

I januari 1893 omtalas också att det bildats en sjukkassa inom föreningen. Den tycks dock ha upphört ganska snart.

Midsommardagen 1900 hölls en stor invigningsfest för föreningens nya standar som förfärdigats av den kände artisten V. Lindblad i Örebro. Festen hölls vid den så kallade Stenbroåsen och öppnades av föreningens ordförande K. Eriksson och invigningstalet hölls av skolläraren Axel Holmberg från Tysslinge och tillika kassör i Örebro läns blåbandsförbund. Ett avslutningsanförande hölls sedan av Elias Ersson från Eggersta. Efter invigningen tågade föreningen med standaret och musiken (Dalkarlsbergs musikkår) i täten ned till missionshuset och vidare till Bergakasern där sedan festen avslutades. Standaret visade överst det "allseende ögat" och därunder i Blå bandets emblem föreningens namn och stiftelseår, samt i mitten moder Svea lutande sig mot en fura och med ena handen skuggande ögonen seende utåt havet där en strålande sol höjer sig vid horisonten, samt inskriften "Bort med rusdryckerna". Nederst var anbragt Örebro läns vapen och Sveriges riksvapen uppburet av tvenne serafer, allt omslutet av en gul bård. Baksidan pryddes av Sveriges unionsflagga. Detta standar förvaras i dag på Örebro läns museum.

Intresset för föreningen tycks ha hållit i sig även under 1900-talets första år då gruvarbetaren K.D. Engvall var ordförande i föreningen. Verksamheten avtog dock under 1910-talet och 1920 kunde gruvarbetare Arvid Andersson rapportera att bara 17 medlemmar fanns kvar. Föreningen upphörde sedan helt med verksamheten under 1921, men blev inte struken ur länsförbundet förrän 1926.

Källor: Nerikes Allehanda 1893-01-18, 1893-04-05, 2001-06-27. Nerikes-Tidningen 1898-05-04, 1901-01-23, 1911-01-18, 1911-03-01, 1913-03-28. Nora stads- och bergslags tidning 1950/nr148B. Blå Bandet nr 4/1891, 9/1891, 24/1900, 28/1900, 51/1908. Dalkarlsbergs blåbandsförenings arkiv; Örebro läns blåbandsförbunds arkiv; Sveriges blåbandsförbunds arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-10-13