Allt om Viker

Lanthandlarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Lanthandlarna

 

Bengtstorps konsumtionsförening

Trots motstånd från den lokale private handlanden August Molin kunde Örebro-Kurirens redaktör K. Eriksson hålla ett föredrag i Bengtstorps missionshus om kooperationens betydelse på lördagsaftonen den 19 oktober 1912. Mötesförsamlingen uppgick till omkring 75 personer vilka efter föredraget beslutade bilda en kommitté i syfte att få till stånd en lokal kooperativ handelsförening. I denna kommitté ingick lantbrukaren Johan Hedström (ordförande), sågverksförmannen O. Norsell i Bengtstorp, sågverksarbetaren Simon Lindström i Vikersvik, kusken J. Eriksson i Skrekarhyttan och sågverksarbetaren Svante Andersson i Knapptorp. En bindande teckningslista påbörjades genast.

Bengtstorps konsumtionsförening bildades så vid ett möte i Bengtstorps skolhus söndagen den 17 november 1912. Efter ett föredrag av Albin Johansson från Kooperativa Förbundet (KF) i Stockholm beslöt de närvarande att bilda en lokal konsumtionsförening. Till styrelse valdes järnvägsarbetaren Karl Hj. Andersson (ordförande), lantbrukaren Johan Hedström (kassör), sågverksarbetaren Simon Lindström (sekreterare), ramsågaren A.M. Andersson och ramsågaren Axel Johansson samt till suppleanter bergsmannen A.W. Larsson, Viktor Erlandsson och sågverksarbetaren Viktor Nykvist. Till revisorer valdes sågverksarbetaren Walle Löfgren, skräddaremästaren Birger Löfgren och banvakten Julius Andersson med följande ersättare: gruvarbetaren Viktor Larsson och sågverksarbetaren K. Aug. Pettersson. Redan vid det första mötet hade man fått ihop ett 40-tal intresserade som ville bli medlemmar. Föreningen anslöt sig genast till Kooperativa förbundet. Lokalfrågan var dock ännu inte löst och antalet medlemmar behövde utökas innan någon verksamhet kunde komma till stånd.

Föreningen började sin handelsverksamhet den 1 juni 1913 med Johan Hedström som handelsföreståndare. Då hade 24 medlemmar tecknat och betalt sina andelar. Vid årskiftet 1913/1914 hade 25 medlemmar tecknat andelar för ett sammanlagt värde av 415 kronor. Omsättningen under 1913 uppgick till 4.625:73 kronor, vilket gav en nettovinst på 99:65 kronor. Andelsägarna fick fem procents återbäring eller tre procent i varurabatt.

De första åren tycks man ha haft svårt att få fler medlemmar till föreningen. Ännu 1916 hade man bara 22 medlemmar. Snart tog intresset dock fart och 1920 hade man ett 70-tal medlemmar.

År 1921 hade medlemsantalet gått ned till 62. Omsättning uppgick dock till hela 97.504 kronor med ett nettoöverskott på 2.125:98 kronor. Andelsägarna fick tillbaka två procent å inköpta varor i handeln. Styrelsen bestod av Karl Hj. Andersson och K. Harald Johansson i Bengtstorp samt Erik Johansson i Vikersvik.

År 1922 hade omsättningen gått ner till 73.376:94 kronor. Intresset för handeln verkar åter ha varit i avtagande.

År 1923 bestod styrelsen av Karl Hj. Andersson i Skrekarhyttan, Gustaf Johansson och Vallentina Lövgren i Bengtstorp samt som ersättare Sven Hagström i Vikersvik och föreståndaren Axel L. Berndt. Revisorer var Karl Pettersson i Knapptorp och Alfred Lindkvist i Skrekarhyttan.

1924 års omsättning uppgick till omkring 23.000 kronor, men på grund av låga priser uppstod inget nettoöverskott. På årsmötet 1925 omvaldes ordföranden Gustaf Johansson i Bengtstorp. Övriga styrelsemedlemmar var V. Löfgren och G. Pettersson i Bengtstorp med P. Persson och A. Israelsson som ersättare. Till revisorer valdes A. Lindkvist i Skrekarhyttan och G. Åhnberg i Bengtstorp med V. Larsson i Bengtstorp som ersättare.

Troligen avtog verksamheten ganska snart efter 1925 och föreningen trädde i likvidation 1927. Den drivande kraften under föreningens hela livstid tycks ha varit dess långvarige ordförande Karl Hj. Andersson.

Källor: Örebro-Kuriren 1912-10-21, 1912-11-22. Nerikes-Tidningen 1914-02-11, 1916-03-08, 1919-02-26, 1920-03-13, 1920-08-17, 1921-02-23, 1922-03-07, 1923-05-01. Nerikes Allehanda 1925-04-27. Konsumentbladet 1914-02-21, nr 8. Bengtstorps konsumtionsförenings arkiv, KF Bibliotek & Arkiv.

2003-04-07