Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker / Litteraturen om Viker

 

P – Teknik, industri, kommunikationer (bergsbruk, järnvägar m m)

Baer, A.F. (1844), "Geschworner-Relation för Nora och Lindes Bergmästardöme år 1841". I: Jernkontorets Annaler 1844, s 41-93.

Blomgren, G. (1969), "På den tiden som det begav sig i Mogruvan." Läns-Posten 1969, nr 53, s 12.

Bratt, Gustaf (1877), "Några anteckningar om igensättningsbrytningen." I: Blad för bergshandteringens vänner inom Örebro län bd 3, s 38-66.

Bratt, Gustaf (1880), "Försök med olika slag af bergborrmaskiner utförda på Jernkontorets bekostnad, löjtnant Bratts redogörelse." I: Jernkontorets Annaler 1880, s 340-354.

Bratt, Gustaf (1881), "Hvilken brytningsmetod är fördelaktigast i afseende på berglossningen: pallbrytning eller tvärbrytning?" I: Blad för bergshandteringens vänner inom Örebro län bd 3, s 169-175.

Bratt, Gustaf (1881?), Försök till beskrifning öfver Dalkarlsbergs grufvefält. Opublicerat manus. Ingår i Nämnden för statens gruvegendoms arkiv, Riksarkivet.

Carlberg, J.O. (1879), Historiskt sammandrag om svenska bergverkens uppkomst och utveckling samt grufvelagstiftningen, s 317-322. [om Dalkarlsberg]

Carlborg, Harald (1967), "Om tramphjul och andra motorer i äldre tid vid svenska malmgruvor." I: Med hammare och fackla XXV, s 7-82. [om Dalkarlsberg]

Eriksson, Malin (2006), "Grannar kritiska till utökad brytning i bergtäkt" Nerikes Allehanda 2006-05-10. [om bergtäkt öster om Skrekarhyttans by]

"Ett stycke järnvägshistoria. Snart är banvallen igenvuxen vid lokstallet i Dalkarlsberg." Örebro-Kuriren 1966-08-10.

Flygare, Per (1944), "Ny millionanläggning planeras vid Striberg." I: Gruvindustriarbetaren 1944:3, s 8-15. [om Dalkarlsberg]

Hildebrand, Elis (1926), Nora bergslags järnvägsaktiebolags järnvägar 1856–1876–1926. Nybro 1926.

Johansson, Johan (1884-1887), "Anteckningar om Dalkarlsberget" och "Blad ur Dalkarlsbergs nyare historia". I: Om Noraskog, anteckningar och bidrag till Örebro läns historia och topografi, bd III, s 1-124, 376-403.

Järnvägsdata. Utgiven av Svenska Järnvägsklubben 1999 (3:e omarbetade upplagan).

Karlsson, Lars Olov & Malmberg, Sven (1981), Nora Bergslags Järnväg 125 år – en minnesskrift. Nora 1981.

Krantz, Claes (1956), Järnets järnväg. Minnesskrift vid Nora bergslags järnvägs hundraårsjubileum 1856–1956. Göteborg 1956.

Körnå, Karl (1946), "Blodstensmalm blir svartmalm i nystartad unik anläggning. Dalkarlsberg en gruva med anor." Göteborgs handels- och sjöfartstidning 1946-03-23.

Larson, August (1894), "Hiss med säkerhetsapparat, jämviktslina och motvigt vid Dalkarlsberg." I: Jernkontorets Annaler 1894, s 159-163.

Larsson, Per (1904), "Om rasbrytning och malmmagasinering." I: Jernkontorets Annaler 1904, s 376-384.

Larsson, Per (1909), "Meddelanden om centralschaktet vid Dalkarlsberg." I: Blad för bergshandteringens vänner inom Örebro län, bd 12, s 355-364.

Larsson, Per (1910), "Om rasbrytning i Nora bergslag." I: Blad för bergshandteringens vänner inom Örebro län, bd 13, s 82-96.

Larsson, Per (1910), "En jämförelse mellan i metallgruvor brukliga brytningsmetoder." I: Teknisk Ugeblad 1910:39.

Nordenström, Gustaf (1874), "Om användning af takbrytning vid några svenska jernmalmsfält." I: Jernkontorets Annaler 1874, s 179-196.

Nordenström, Gustaf (1877), "Anteckning om svenska grufbrytningens utveckling från äldre tider intill slutet af adertonde århundradet." I: Jernkontorets Annaler 1877, s 1-50.

Nordenström, Gustaf (1880), "Om nitroglycerinhaltiga sprängämnen." I: Jernkontorets Annaler 1880, s 380-462.

Nordenström, Gustaf (1883), "Öfversigt af malmbrytningens vigtigare framsteg i Sverige efter år 1860." I: Jernkontorets Annaler 1883, s 1-33.

Nordenström, Gustaf (1889), "Om användning af diamantborrmaskiner för undersökningar i malmgrufvor." I: Jernkontorets Annaler 1889, s 161-175.

Nordenström, Gustaf (1897), Mellersta Sveriges Grufutställning. Beskrifvande katalog, s 26-29. [om Dalkarlsberg]

Petersson, Walfrid (1900), "Igensättningsbrytningens utveckling i Sveriges järngrufvor." I: Jernkontorets Annaler 1900, s 545-604.

Petersson, Walfrid (1910), "Den svenska järnmalmsanrikningens nuvarande ståndpunkt." I: Jernkontorets Annaler 1910, s 254-385.

Pettersson, Bo (1973), "Massaktion i Nora om länsväg 203." Läns-Posten 1973, nr 37.

Pettersson, Bo (1973), "Harry Larsson, mannen bakom Vikers vägprotest – Nu vet vi att det lönar sig att bråka med myndigheterna." Läns-Posten 1973, nr 44.

P. A. Tn. [sign] (1918), "Litet om Dalkarlsberg." Nerikes-Tidningen 1918-07-19.

Sundström, Erik & Israelsson, Friden (2003), "Bredsjö-Degerfors Järnväg och dess föregångare." I: Sundström, Erik & Eriksson, Hans: Smalspår och sjöfart i Bergslagen. 802-banorna, s 30–61. Stenvalls förlag 2003.

Swederus, M.B. (1903), "Bidrag till kännedom om Sveriges bergshandtering under Karl IX:s tid." I: Jernkontorets Annaler 1903, s 5-81. [om Dalkarlsberg]

Trevé [sign] (1938), "Massor av malm ur Dalkarlsbergs 450 m djupa gruva." Nerikes-Tidningen 1938-02-02.

"Ännu hoppas man i Dalkarlsberg." Karlskoga Tidning 1966-06-11.

2006-07-27